Regulacje prawne

Od czego się zaczęło?

Zaczątkiem do wprowadzenia regulacji prawnych mających na celu zmniejszenie zużycia i zapotrzebowania na energię elektryczną były analizy danych statystycznych dotyczących zużycia energii w Unii Europejskiej.

Zgodnie z danymi z raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) aż 40% energii jest pochłaniane przez budynki, a z tego ponad 70% jest pochłaniane przez ogrzewanie. Tak ogromna ilość energii zużywana w budynkach, oraz stale rosnące koszty energii wymusiły jej oszczędzanie.

Ustawodawstwo Unii Europejskiej

Unijną podstawą prawną nakładającą obowiązek ograniczenia zużycia nieodnawialnej elektrycznej energii pierwotnej jest Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynku. Narzuca ona poszczególnym państwom członkowskim konieczność wprowadzenia regulacji prawnych mających na celu wprowadzenie obowiązkowego wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nie później jak od dnia 1 stycznia 2009r. (Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002r. dotycząca jakości energetycznej budynków)

Polskie regulacje prawne

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej konieczne stało się wdrożenie Dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w naszym kraju. Do obowiązującej ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414) wprowadzono nowelizację z dnia 19 września 2007r. (Dz.U.2007 Nr 191 poz. 1373) i dostosowano tym samym Polskie ustawodawstwo do wymogów Europejskich.

Proces dostosowywania prawa Polskiego do standardów Europejskich skutkował kolejną nowelizacją Prawa budowlanego z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 161 poz. 1279) nakładającą na właściciela lub zarządcę budynku obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.

W celu pełnego wdrożenia postanowień Dyrektywy 2002/91/EC z dnia 6 listopada 2008r. Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie