FAQ

1. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii potrzebnej do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Sporządzany jest przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Świadectwo charakterystyki energetycznej nazywane również certyfikatem energetycznym opracowuje się w języku polskim, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. Do świadectwa charakterystyki energetycznej należy załączyć dane i obliczenia wykonane w trakcie jego sporządzania. Wszystkie strony (arkusze) poszczególnych części świadectwa charakterystyki energetycznej oraz załączniki oznacza się kolejną numeracją. Świadectwo charakterystyki energetycznej w formie pisemnej oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.

2. Od kiedy obowiązuje?

Konieczność sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009r.

3. Ile to kosztuje?

Faktyczny koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od stopnia skomplikowalności bryły budynku, zastosowanych rozwiązań grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych choć głównym determinantem ceny jest fakt posiadania kompletnej dokumentacji projektowej. Formularz do wyceny znajdą Państwo na stronie w zakładce zamów certyfikat. W przypadku, gdy obiekt nie posiada pełnej dokumentacji projektowo – technicznej cena wykonania certyfikatu może wzrosnąć o dodatkowe koszty wynikające z konieczności sporządzenia wstępnej dokumentacji niezbędnej do rzetelnego wykonania obliczeń. Opisana sytuacja dotyczy budynków innych jak nowe.

4. Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia świadectwa (certyfikatu) energetycznego?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe dla wszystkich nowo powstałych nieruchomości (rynek pierwotny) oraz nieruchomości już użytkowanych wprowadzanych do obrotu poprzez ich sprzedaż lub wynajem (rynek wtórny). Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku niezbędne będzie inwestorowi do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy jak również do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

5. Jak długo jest ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ważne jest przez 10 lat licząc od dnia jego sporządzenia z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna, wówczas zachodzi konieczność powtórnego sporządzenia świadectwa energetycznego. Właściciel lub Zarządca budynku jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej jeżeli upłynął 10 letni termin ważności sporządzonego uprzednio certyfikatu.

6. Co powinno zawierać świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku powinno składać się z następujących części: 1. Strony tytułowej zawierającej: a) typ budynku, b) adres budynku i nazwę lub nazwisko właściciela, c) wartość wskaźnika EP dla budynku ocenianego, d) graficzne porównanie wartości wskaźnika EP budynku ocenianego z odpowiednią wartością referencyjną wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych, e) datę wydania i datę ważności , f) imię i nazwisko sporządzającego świadectwo, adres, numer uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lub uprawnień budowlanych jeśli sporządzający świadectwo posiada takie uprawnienia. 2. Charakterystyki techniczno – użytkowej zawierającej: a) przeznaczenie budynku i rok oddania do użytkowania, b) kubaturę i liczbę kondygnacji, c) rodzaj konstrukcji, d) powierzchnię pomieszczeń o regulowanej temperaturze, e) rodzaj instalacji ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia wbudowanego. 3. Charakterystyki energetycznej budynku zawierającej: a) średni współczynnik przenikania ciepła osłony budynku, b) zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania i wentylacji, c) zapotrzebowanie energii końcowej do chłodzenia, d) zapotrzebowanie energii końcowej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, e) zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej dla celów oświetlenia, w przypadku budynków użyteczności publicznej, f) zapotrzebowanie łączne nieodnawialnej energii pierwotnej, g) wartość wskaźnika EP. 4. Oceny charakterystyki energetycznej, polegającej na określeniu: a) obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej i porównania z wartościami referencyjnymi, b) oceny graficznej charakterystyki energetycznej na wykresie zamieszczonym w świadectwie charakterystyki energetycznej. 5. Uwag w sprawie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania energii pierwotnej w budynku: a) przez zmiany w eksploatacji budynku, b) przez ewentualną termomodernizację lub przebudowę budynku lub jego wyposażenia technicznego, ewentualnie źródła energii. 6. Informacji o podstawach prawnych świadectwa charakterystyki energetycznej oraz o korzystaniu ze świadectwa.

7. Kiedy zainteresować się świadectwem?

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy „w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku”, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się dla budynku. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu (sprzedaży) lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

8. Dokumenty potrzebne do sporządzenia świadectwa – dane do wniosku:

 1. Dokumentacja budowlana (architektura + sanitarna)
 2. pozwolenie na budowę
 3. dane adresowe Inwestora jak i Inwestycji
 4. rok budowy budynku
 5. rok budowy instalacji
 6. cel wykonania świadectwa: budynek nowy, istniejący, wynajem lub sprzedaż, rozbudowa
 7. przeznaczenie budynku
 8. powierzchnia użytkowa
 9. kubatura

9. Odpowiedzialność prawna za nabycie/sporządzenie niezgodnego ze stanem faktycznym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej będące przedmiotem sprzedaży jak również stanowiące załącznik do dokumentacji niezbędnej do odbioru, zbycia czy najmu nieruchomości, sporządzone w sposób odmienny od wytycznych i zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości zużywanej energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, co pozwala nabywcy takiego dokumentu jak również nabywcy nieruchomości dla której certyfikat został sporządzony wysunąć skuteczne roszczenie przeciwko sporządzającemu certyfikat, jak również przeciwko sprzedającemu nieruchomość z certyfikatem potwierdzającym stan rzeczy nie zgodny z rzeczywistością.

Nabywca świadectwa energetycznego ma prawo:

 • Odstąpić od umowy sprzedaży za zwrotem zapłaconej ceny (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego). Odstąpienie realizuje się poprzez oświadczenie o odstąpieniu złożone przez nabywcę wykonawcy tak, aby mógł on się z nim zapoznać. W oświadczeniu należy wskazać wadę, która stanowi podstawę odstąpienia. Złożone prawidłowo oświadczenie niweczy umowę od początku (należy uznać, że umowa nigdy nie została zawarta)
 • Rzecz zatrzymać, ale żądać obniżenia należnej, także już zapłaconej, ceny (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego) w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy sprzedanej uległa obniżeniu na skutek zaistnienia wady. Należy podkreślić, że w polskim orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiła się teza, że nabywca nie może skorzystać z tego uprawnienia, jeżeli jest znaczna trudność w ustaleniu wysokości obniżenia wartości rzeczy na skutek istnienia wady (zob. uchwalę SN z 21 marca 1977r., III CZP 11/77, opublikowaną w 0SNCP 1977, nr8, poz. 132).

Powyższe roszczenia mają charakter alternatywny, co oznacza, że wybór jednego eliminuje drugie. Wybór należy tutaj oczywiście wyłącznie do nabywcy. Nabywca nie może jednak wysunąć żadnego roszczenia, jeżeli o wadzie wiedział (to znaczy wiedział o nieprawdziwości informacji zawartych w świadectwie). Ważne jest, aby strony w zawartej umowie sprzedaży mogły wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Nie dotyczy to jednak w zasadzie umowy zawartej z kupującym nieruchomość do której certyfikat jest tylko załącznikiem.

10. Oszczędności

Każde działania, które zostaną podjęte w celu docieplenia budynku, zmodernizowania jego instalacji grzewczych, wymiany źródła ciepła na bardziej efektywne, zainstalowania sytemu rekuperacji wentylacji czy zastosowania urządzeń pozwalających wykorzystać odnawialne źródła energii spowodują w dłuższym okresie czasu zmniejszenie kosztów jakie zmuszeni jesteśmy ponosić na ogrzewanie naszej nieruchomości.